Startseite

 

Mülakatları

İzmir Gazetecilerine Verdiği Mülâkat

Başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri dün akşam 30 Kânunusani (Ocak) 1923 salı günü akşamı saat 7'de kayın pederleri Uşakizade Muammer Beyefendi'nin hanelerinde İzmir gazetecilerini ... Devamı

Antonesku'ya Verdiği Mülâkat

 Atatürk 17 Mart 1937'de, Ankara Palas salonlarında, Romanya Dışişleri Bakanı Antonesku ile yaptığı bir sohbette, kendi hayat felsefesini ve ayrıca şeflerin nasıl olması gerektiği hakkındaki ... Devamı

Ahmet Şükrü'ye Verdiği Mülâkat

Reisicumhur hazretleri, Ankara'yı ziyaret eden Tercüman-ı Hakikat başmuharriri Ahmet Şükrü Bey'e âtideki (aşağıdaki) beyanatta bulunmuşlardır:   ''- İstanbul'un saf, samimî ve mütevazi kütlesine minnettarım. En müşkül dakikalarımızda ... Devamı

Amerikalı Kadın Gazeteci Gladis Baker'e Verdiği Mülâkat

Ankara, 20 (A.A.) - 1935 - Harp çıktığı takdirde Amerika, bitaraflık siyasetini muhafaza edebilir mi! ''- İmkânı yok, Eğer harp çıkarsa, Amerika'nın milletler camiasında işgal ettiği yüksek ... Devamı

General Harbord'a Verdiği Mülâkat

 Birinci Cihan Harbi'nde, General Pershing'in kurmay başkanı bulunan General Harbord 1919 Eylülünde Sivas'a gelir ve burada Mustfa Kemal'le görüşür, General bir hayli konuştuktan sonra sözlerine ... Devamı

İzmit'te İstanbul Gazetecilerine Verdiği Mülâkat

 İzmit - Gâzi Başkumandınımız vaziyet-i hariciye ve dahiliye, müstakbel faaliyet-i milliye (gelecekteki ulusal faaliyetten) hakkında kendilerinden beyanat telâkki etmek üzere İzmit'e giden sabah gazeteleri muharrirleri ...Devamı

Daily Mail Muhabirine Verdiği Mülâkat

 DailY Mail gazetesinin İzmir'deki özel muhabiri Price, Mustafa Kemal Paşa ile yapılan mülâkatını gazetesine aşağıdaki şekilde hikâye ediyor: * Mustafa Kemal Paşa şarkta Türk muzafferiyetleriyle meydana gelen ...Devamı

Mc. Arthur'e Verdiği Mülâkat

Washington 7 kasım 1951 (T.H.A.) Yarın neşredilecek olan ''The Caucasus'' mecmuası Atatürk'le Mc. Arthur arasında bundan 20 sene evvel yapılan görüşmenin aşağıdaki şayan-ı dikkat tafsilâtını açıklayacaktır. Avrupa'nın ... Devamı

Madame Tıtıına'ya Verdiği Mülâkat

 Bu dinç, mümtaz, centilmen ve 1919 senesinden beri muhabbet-ı umumiyeyi (genel sevgiyi) kazanmış olan şahsiyet ile karşı karşıya bulunuyorduk. Müşarünileyhten kıymettar dakikalarını izaa (ziyan) etmemek ...Devamı

Yakup Kadri'ye Verdiği Mulâkat

 İzmir- Buraya geldiğim gündenberi hep karargah muhitinde ve kumandanlarla zabitan arasında bulunuyorum. Bunun içindir ki bana, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni sık sık görmek nasib oluyor. ...Devamı

Şimdi paylaş !

Üyelik Başvuru Formu

ADD Duyurular

Aktuel Bilgiler / Abone ol

Anıtkabir Özel Defteri

Bugün Anıtkabir

Özel Defterini imzaladınızmı ?

tıkla

Ziyaretçi Defteri