Cumhuriyetimizin 91. Yıldönümü kutlu olsun

Türkiye Cumhuriyeti bundan 91 yıl önce emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş savaşı sonucunda kuruldu. Kanla, acıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık, laiklik, çağdaşlık ve halk egemenliği üstünde yükseldi.

Tam 91 yıl sonra bugün, Siyasi iktidarın Cumhuriyet ilkelerinden hızla uzaklaşarak, Açılım ve çözüm süreci adı altında yürüttüğü politikalarının yakıcı etkisini somut olarak görüyoruz.

Ülkemiz söz konusu ay­rış­tı­rı­cı, et­nik ve mez­hep­sel te­mel­li po­li­ti­ka­la­r so­nu­cunda baş­kal­dı­rı/ayak­lan­ma pro­va­la­rı­nın sah­ne­ye ko­nul­du­ğu be­lir­siz­lik, gü­ven­siz­lik ve iç ça­tış­ma or­ta­mı­na sü­rük­len­miş­tir.Çözüm süreci adı altında atılan her adım, ülkemizi bölünmeye bir adım daha yaklaştırmaktadır ve siyasi iktidar bu sözü verdiği için emperyalist çevrelerce desteklenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine siyasi davalarla kumpas kurulurken Habur’dan giren teröristlere çadırdan bozma mahkemeler kuran bu iktidardır.Oslo’da terör örgütüyle gizli pazarlıklar yapan bu iktidardır.

Elbette Hakkari’de şehit düşen 3 askerimizin ve daha nice şehit ve gazilerimizin vebali bu iktidarın boynunadır.Ayn el Ara­p’­ta ya­şa­nan­ları ba­ha­ne ede­rek üni­ter ya­pı­ya, Cum­hu­ri­ye­t’­e, ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne kar­şı bir ayak­lan­ma te­şeb­bü­sü, de­mok­ra­tik pro­tes­to hak­kı­nın çok öte­si­ne ge­çen sal­dı­rı ve te­rör ey­lem­le­ri ka­bul edi­le­mez.Et­nik kal­kış­ma ve is­yan gi­ri­şi­mi­ne kar­şı ge­rek­li de­mok­ra­tik ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de ve hu­kuk­ içinde ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı ta­bi­idir ve ge­rek­li­dir.

Tür­ki­ye­’nin sı­nır­la­rı dı­şın­da­ki (Su­ri­ye) bir ba­tak­lı­ğa gir­me­sin­de hiç­bir mil­li çı­ka­r yok­tur. Tür­ki­ye­’nin yap­ma­sı ge­re­ken, yurt­ta barış, dünyada barış il­ke­si kap­sa­mın­da ön­ce iç ba­rı­şı sağ­la­mak ve ulu­sal bü­tün­lü­ğe, sı­nır­la­rın de­ğiş­mez­li­ği­ne ka­rar­lı­lık­la sa­hip çık­mak, baş­ka ül­ke­le­rin içiş­le­ri­ne ka­rış­ma­mak­tır.

Bu iktidar Türk bayraklarını haince yakan, Atatürk heykellerini yıkan, okulları tahrip eden kafalarla pazarlık masasına oturup teröristlerle barış yapma senaryoları ile Türkiye’nin çok şeyler kaybetmesine neden olmuş ve halen daha olmaktadır.Şu hal­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ay­rı­lık­la­rın de­ğil, or­tak de­ğer­le­rin ön pla­na çı­ka­rıl­ma­sı­dır.

Olayları önleyemeyen, daha doğrusu bahane eden hükümet, gazeteciler dahil herkesi tutuklatacak, yeni güvenlik paketi ile polis ve savcılara geniş yetkiler veren yeni yasalar hazırlanmaktadır.Ülkede bunlar olurken muhalefet partileri, birleştirici, yapıcı, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir siyasi anlayış içinde olmak zorundadırlar.

Ülke yangın yerine dönmüşken muhalefet yapılmayacaksa ne zaman yapılacaktır? Teröre şimdi karşı çıkılmayacaksa ne zaman çıkılacaktır?

Atatürk’e, bayrağa şimdi sahip çıkılmayacaksa ne zaman çıkılacaktır?

Gün Cum­hu­ri­ye­t’­in ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne, mil­li bü­tün­lü­ğe, or­tak de­ğer­le­ri­mi­ze, de­mok­ra­tik, la­ik, üni­ter sos­yal hu­kuk dev­le­ti­ne ka­rar­lı­lık­la sa­hip çık­mak, da­ha çok hu­kuk ve de­mok­ra­si ta­lep et­me gü­nü­dür. Tüm bunları ulusal birliğimizi güçlendirerek başaracağız ve başarmak zorundayız.

GÜN, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR.

CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

Şimdi paylaş !

Schreibe einen Kommentar